KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU     : AVRUPA KONUTLARI TEM SİTE YÖNETİMİ

                                        Karayolları Mah.Abdi İpekçi Cad.No:34L/11           

                                        Gaziosmanpaşa/İstanbul

 

Avrupa Konutları Tem Site Yönetimi (Yönetim) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Yönetim olarak hizmetlerimizden faydalanan site sakinlerimiz ve Yönetim çalışanlarımız dahil, Yönetimimiz ile ilişkili tüm şirket ve şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları: 

Kişisel verileriniz, Yönetimimiz tarafından verilen hizmetler ve Yönetimimizin işletmesel faaliyetlerine bağlı olarak; otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, Yönetimimiz birimleri, telefonları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Yönetimimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar, sitemize ziyaret veya iş amacıyla girerken verdiğiniz kimlik belgesi ve araç ruhsatları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, sitemize taşınırken kayıt formu doldurduğunuzda, hgs, site kartı, teknik servis hizmeti taleplerinizde, Yönetim hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Yönetimimizi aradığınızda, sitemize ziyaretçi olarak veya iş amacıyla giriş yaptığınızda veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 4.2. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz; Yönetimimizin sizlere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,  Yönetimimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Yönetimimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Yönetimimizin ve Yönetimimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Yönetimimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : 

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla Yönetimimiz içinde paylaşılabileceği gibi, hizmet ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, avukatlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hizmet alınan yurt içi-yurt dışı kuruluşlara,  KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Yönetimimiz tarafından verilen hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Yönetimimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde

yerine getirebilmesi amaçları ile toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

KVKK’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız : 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz için Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.